Basket Fabryka
REGULAMIN Klubu Sportowego BASKET FABRYKA Sp. z o.o.

REGULAMIN Klubu Sportowego BASKET FABRYKA Sp. z o.o.

Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu Sportowego BASKET FABRYKA Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.09.2023 roku.

Niniejszy Regulamin ustala:

1. Cele i zasady działania Klubu Sportowego BASKET FABRYKA Sp. z o.o. zwanego dalej Basket Fabryka

2. Zasady obowiązujące członków Klubu zwanych dalej Zawodnikami w zakresie: uczestnictwa w treningach używania sprzętu klubowego, uiszczania opłat na rzecz klubu oraz stosunku do Klubu oraz do osób trzecich w sprawach wynikających ze swojej przynależności do klubu.

1. Cele i zasady działania Klubu:

1.1. Basket Fabryka prowadzi zajęcia zgodnie z planem rozwoju klubu.

1.2. Basket Fabryka zapewnia opiekę pedagogiczno-instruktorską w trakcie trwania zajęć.

1.3. Basket Fabryka czyni starania w kierunku promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej swoich członków.

1.4. Basket Fabryka czyni starania w kierunku rozwijania ogólnej sprawności fizycznej oraz motorycznej swoich członków.

1.5. Klub czyni starania w kierunku:

 • pozyskiwania sponsorów,
 • rozwijania zaplecza sportowego,
 • zapewnienia stałej opieki fizjoterapeutycznej.

2. Zasady obowiązujące członków Klubu:

2.1. Członkiem Klubu może być każdy kto złoży pisemną deklarację członkowską i dokona opłaty rejestracyjnej w wysokości 80zł.

 • Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich rodziców/prawnych opiekunów.

2.2. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 • Dobrowolnie wystąpienie zgłoszone na piśmie oświadczenie o rezygnacji do Zarządu poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: basketfabryka@gmail.com lub przekazanie rezygnacji osobiście,
 • Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  • umyślnego naruszenia postanowień regulaminu,
  • działania na szkodę klubu,
  • zalegania ze składkami za okres 3 miesięcy.
  • rozwiązania się Klubu.

2.3. Opłaty:

Grupa 10-11 lat

 • Sezon treningowy trwa od września do końca czerwca.
 • W drugiej połowie sierpnia organizujemy obóz.
 • Osoba nie uiszczając opłat zostaje zawieszona w prawach członka klubu i nie korzysta z przywilejów członka klubu (to znaczy osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach i imprezach, jak również otrzymywać koszulek, gadżetów klubowych itp.).
 • Odnowienie członkostwa następuje poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich tak aby była zachowana ciągłość opłat.
 • Składka członkowska w wysokości 250zł miesięcznie (od stycznia możliwa zmiana wysokości składki), płatna przelewem na konto klubu Basket Fabryka do 5 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, za który wnoszona jest składka.
 • Składka jest niezależna od ilości przeprowadzonych treningów. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany składki.

Grupa 8-9 lat

 • Sezon treningowy trwa od września do końca czerwca (miesiące składkowe).
 • Miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) są miesiącami wolnymi od składek członkowskich – w drugiej połowie sierpnia jedziemy na obóz.
 • Osoba nie uiszczając opłat zostaje zawieszona w prawach członka klubu i nie korzysta z przywilejów członka klubu (to znaczy osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach i imprezach, jak również otrzymywać koszulek, gadżetów klubowych itp.).
 • Odnowienie członkostwa następuje poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich tak aby była zachowana ciągłość opłat.
 • Składka członkowska w wysokości 220zł miesięcznie (od stycznia możliwa zmiana wysokości składki), płatna przelewem na konto klubu Basket Fabryka do 5 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, za który wnoszona jest składka.
 • Składka jest niezależna od ilości przeprowadzonych treningów. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany składki.

Grupa 6-7 lat

 • Sezon treningowy trwa od września do końca czerwca (miesiące składkowe).
 • Miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) są miesiącami wolnymi od składek członkowskich.
 • Osoba nie uiszczając opłat zostaje zawieszona w prawach członka klubu i nie korzysta z przywilejów członka klubu (to znaczy osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach i imprezach, jak również otrzymywać koszulek, gadżetów klubowych itp.).
 • Odnowienie członkostwa następuje poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich tak aby była zachowana ciągłość opłat.
 • Składka członkowska w wysokości 190zł miesięcznie (od stycznia możliwa zmiana wysokości składki), płatna przelewem na konto klubu Basket Fabryka do 5 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, za który wnoszona jest składka.
 • Składka jest niezależna od ilości przeprowadzonych treningów. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany składki.

Grupa 3-5 lat

 • Sezon treningowy trwa od września do końca czerwca (miesiące składkowe)
 • Miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) są miesiącami wolnymi od składek członkowskich.
 • Osoba nie uiszczając opłat zostaje zawieszona w prawach członka klubu i nie korzysta z przywilejów członka klubu (to znaczy osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach i imprezach, jak również otrzymywać koszulek, gadżetów klubowych itp.).
 • Odnowienie członkostwa następuje poprzez uregulowanie zaległych składek członkowskich tak aby była zachowana ciągłość opłat.
 • Składka członkowska w wysokości 120zł miesięcznie (od stycznia możliwa zmiana wysokości składki), płatna przelewem na konto klubu Basket Fabryka do 5 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, za który wnoszona jest składka.
 • Składka jest niezależna od ilości przeprowadzonych treningów. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany składki.

2.4. Treningi:

 • Zawodnik zna i przestrzega Regulamin Klubu.
 • Zawodnik ma obowiązek przychodzić punktualnie na trening, w czystym i zadbanym stroju sportowym.
 • Rodzic przyprowadzając dziecko na trening deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu.
 • Zawodnik uczestniczący w treningu angażuje się w 100% i nie przeszkadza innym współćwiczącym.
 • Jeżeli zawodnik w sposób rażący zakłóca treningi mimo upomnień trenerów, nie stosuje się do zaleceń oraz narusza zasady bezpieczeństwa może zostać zawieszony w prawach członka klubu.

2.5. Stosunek do klubu oraz osób trzecich:

 • W przypadku uczestnictwa w zajęciach, półkoloniach, imprezach organizowanych przez Basket Fabryka w charakterze zawodnika Klubu, zawodnik godzi się na medialne (w radiu, prasie, telewizji, internecie czy w jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne (w dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, wyrażenia czy cytatu) przez Basket Fabryka i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 • Członek Basket Fabryka odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu sportowego oraz środowiska sportowego.
 • Członek Basket Fabryka godnie reprezentuje i promuje Klub w swoim otoczeniu (wśród przyjaciół, w szkole, na ulicy, „podwórku”, na zawodach, wyjazdach, itp.).
 • Członek Basket Fabryka uczestniczy w pokazach koszykówki organizowanych przez Basket Fabryka.
 • Członek Basket Fabryka prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia.