Ważna informacja!
Ważna informacja!

Ważna informacja!

Z uwagi na sytuację epidemiczna, prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia przez Rodzica (lub Prawnego Opiekuna) i dostarczenie go przed pierwszymi zajęciami. Oświadczenie jest niezbędne by dziecko mogło wejść na trening.

Na teren szkoły (w Łodzi i w Zgierzu) dzieci wchodzą same i same z niej z wychodzą (zalecenia sanitarne szkół). Wyjątkiem są dzieciaki z najmłodszej grupy, które mogą wejść do szatni z rodzicem.